MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

A N U N Ţ

           Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 23 noiembrie 2022, ora 9:00, examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

           Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str. Piaţa Corneliu  Coposu  nr. 3.

          Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviu.             

           Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin.1 cu excepția literei b), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează,
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate,
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

            Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 17.10.2022 - 16.11.2022.

 • Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G.nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008:

      - formularul de  înscriere;

     - adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

     - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

Bibliografia comună:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia comună se completează după cum urmează:

      Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I gradul profesional superior-  Compartimentul Buget, Serviciul Gestiune Financiară, Direcția Economică:

 • Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 – legea finanțelor publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ;
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

      Bibliografie pentru funcția publică de execuție de polițist local clasa I gradul profesional superior -  Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat și Baza de Date, Control Activități,  Serviciul Poliția Locală:

 • Legea nr.155/2010 – Legea Poliției Locale;
 • O.G. nr.2/2001 privind  regimul juridic al  contravențiilor, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea nr.1332/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 • Legea nr.192/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991;
 • Legea  nr.6 /1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice. 

     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de polițist local clasa I gradul profesional principal -  Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat și Baza de Date, Control Activități,  Serviciul Poliția Locală:

 • Legea nr.155/2010 – Legea Poliției Locale;
 • O.G. nr.2/2001 privind  regimul juridic al  contravențiilor, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea nr.1332/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

           Relații suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartiment Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.