MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Primăria municipiului Mediaș organizează examen de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual angajat la Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș

ANUNȚ

Primăria municipiului Mediaș organizează examen de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual angajat la Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să aibă o vechime în gradul profesional a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 Dosarul de examen va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen ( formularul de înscriere se obține de la Com. Resurse Umane);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale care să ateste obţinerea calificativului «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 4. adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;
 5. adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane care să ateste faptul că nu a avut sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

Dosarele se depun la Compartimentul Resurse Umane, et.3, cam.3 din strada Piaţa Corneliu Coposu, nr.3, în termen de 10 zile de la afișare.

*Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare candidat va primi la depunerea dosarului de concurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Examenul de promovare constă  în două etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere până la data de: 28.10.2022  ora 1200;
 2. proba practică în data de 03.11.2022 se va desfășura la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21 ora 1000

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de examen: 28.10.2022 ora 1200 .
 • Afișare rezultate selecție dosare: 31.10.2022 ora 1200
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 01.11.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 02.11.2022 ora 1200
 • Data și ora desfășurării probei practice:

  -  proba practică se va desfășura la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21, în data de

                      03.11.2022 ora 1000

 • Afișare rezultatelor la proba practică: 07.11.2022 ora 1200
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă practică: 07.11.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate contestații proba practică: 08.11.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate finale: 08.11.2022 ora 1500

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

 • Examenul de promovare în treaptă superioară constă în susţinerea unei probe practice în care sunt testate abilitățile și aptitudinile practice ale candidatilor în vederea desfășurării lucrărilor de întreținere specifice spaților verzi respectiv lucrărilor de curățenie a spațiilor din incinta Primăriei.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza tematicii maximum 3 probe practice.
 • La locul, data şi ora stabilită pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat echipament de protecție în timpul desfășurării probei practice.
 • Membrii comisiei de examinare întocmesc fișa probei practice cu detalierea modului de desfășurare a examenului, punctajul maxim este de 100 puncte. Prin proba practică se testează următoarele criterii de evaluare a candidaților:
 • capacitatea de adaptare;
 • capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 • îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 • capacitatea de comunicare;
 • capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.
 • Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
 • Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenului de promovare se afişează pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș în termen de o zi lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează pe site în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.  

Relații suplimentare se pot obține de la Com. Resurse Umane, telefon 0269 803882, cam. 3, et.3.