MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta extraordinara a CLM din luna februarie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2022, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 49/2022; proiectul de hotărâre nr. 49/2022; raportul de specialitate nr. 1.265/25.01.2022; adresa nr. 7.166/25.11.2021 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal : art. 59 din Legea nr. 46/2008,  HG nr. 715/2017, Decizia nr. 566/2018, Decizia nr. 648/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 50/2022; proiectul de hotărâre nr. 50/2022; raportul de specialitate nr. 1.215/21.01.2022; adresa nr. 279/11.01.2022 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1 - 4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->