MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei practice la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual angajat la Direcţia de Administrare a Domeniului Public

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al doilea semestru al anului 2022

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei practice susţinute în data de 03.11.2022:

Nr.

crt

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia / treapta

Punctajul probei practice

Rezultatul Probei practice Admis/respins

1

124

Muncitor calificat, treapta III

93,00

ADMIS

2

125

Muncitor calificat, treapta II

93,33

ADMIS

3

126

Muncitor necalificat, treapta I

90,66

ADMIS

4

127

Muncitor calificat, treapta I

93,33

ADMIS

  • Candidații nemulţumit de rezultatul obţinut au posibilitatea să depună contestaţie la proba practică până în data de 07.11.2022 ora 1200 la secretarul comisiei de examinare, Compartiment Resurse Umane – Salarizare  etajul 3, cam. 3 din Primăria Municipiului Mediaș.