MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual angajat în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș

care îndeplinesc cumulativ condițiile de promovare în al doilea semestru al anul 2022

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru funcția / gradul

Punctajul probei scrise

Rezultatul Probei scrise Admis/respins

1

122

Biolog

gradul IA

86,00

ADMIS

2

123

Inspector de specialitate

gradul I

94,33

ADMIS

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut au posibilitatea să depună contestaţie la probă scrisă până în data de 07.11.2022 ora 1200 la secretarul comisiei de examinare Compartimentul Resurse Umane – Salarizare  etajul 3, cam. 3 din Primăria municipiului Mediaș.