MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş care îndeplinește cumulativ condițiile de promovare în ultimul trimestru al anului 2020

Având în vedere prevederile art.19, alin. (3) și art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecției dosarelor de înscriere:
 
Nr.
crt
Codul atribuit candidatului
Candidat pentru funcţia
Rezultatul
selecţiei
dosarului Admis/Respins
Motivul respingerii dosarului
1.
109
Inspector de specialitate gradul IA
ADMIS
Nu este cazul

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 10.12.2020 ora 10ºº la Clubul Sportiv Municipal Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.

Afişat astăzi  08.12.2020 ora 12ºº  la Clubul Sportiv Municipal Mediaș, P-ța Corneliu Coposu, Nr.3, şi pe pagina de internet a Primăriei Mediaş.