MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat de Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Concurs de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al treilea trimestru al anul 2020

Având în vedere prevederile art.19, alin. (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia

Rezultatul

selecţiei

dosarului Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

138

Inspector de specialitate gradul IA

ADMIS

Nu este cazul

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 13.08.2020 ora 1000 la sediul  Direcţiei  Municipale  pentru  Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş, din P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.
  • Afişat astăzi  11.08.2020 ora 12.00  la sediul Direcţiei Municipale  pentru  Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş şi pe site-ul Primăriei Mediaş.