MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul Selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual angajat la Direcţia de Administrare a Domeniului Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al doilea semestru al anului 2022.

Având în vedere prevederile art.19, alin. (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Codul atribuit
candidatului

Candidat pentru funcţia/ treapta contractuală de execuție

Rezultatul selecţiei dosarului
Admis/Respins

Motivul respingerii dosarului

1

124

Muncitor calificat, treapta III

ADMIS

Nu este cazul

2

125

Muncitor calificat, treapta II

ADMIS

Nu este cazul

3

126

Muncitor necalificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

4

127

Muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

Candidații declarați ,,admis” vor susţine proba practică în data de 03.11.2022 astfel:

       -  proba practică se va desfășura la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21, ora 1000