MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Direcţia Administraţie Publică Locală

Direcţia Administraţie Publică Locală

 

 • Adresa: Etaj I, camera 6, 7
 • Telefon: +40 269 803 840
 • Fax: +40 269 841 198
 • Audienţe: Joi de la ora 10:00.

Componenţa Direcţiei:Prodan  Anamaria - Şef Serviciu
Filip Raluca Maria - Inspector de specialitate
Iliescu-Tăunean Felicia - inspector
 
 • Adresa: Cam.16 / etaj 1
 • Telefon: 0269 – 803.806
Obiect de activitate
 • Coordonează activitatea compartimentelor din subordine, avizează fişa postului pentru personalul din subordine şi avizează efectuarea concediilor de odihnă
 • Conservă şi dezvoltă în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea unor interese comune.
 • Iniţiază împreună cu conducerea primăriei Mediaş încheierea de protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, programe comune pentru concretizarea colaborărilor externe.
 • Asigură legătura cu minorităţile naţionale şi cultele religioase.
 • Organizează seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar şi european;
 • Colaborează cu serviciile de specialitate organizate prin HCL şi cu serviciile şi direcţiile din aparatul propriu al primarului privind monitorizarea campaniilor de informare şi a proiectelor ce se implementează la nivel local.
 • Asigură asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale şi monitorizează derularea activităţilor specifice, informând periodic derularea acestora.
 • Asigură comunicarea de specialitate la şi de la Prefectură, consilii judeţene, consilii locale, organizaţii, agenţi economici şi alte instituţii;

Componenţă serviciu:

 • Edith Muşoiu – Referent

Atribuţii

 1. Realizează şi întreţine baza de date interne a Centrului, prin preluarea de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei, a tuturor informaţiilor oferite de acestea;
 2. Se ocupă de îmbogăţirea bazei de date cu informaţii externe, prin preluarea de la celellalte instituţii publice şi agenţi economici a informaţiilor;
 3. Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea Primăriei şi a Consiliului Local, precum şi întreaga probelematică aflată în baza de date a Centrului de Informare a Cetăţeanului;
 4. Asigură şi oferă cetăţenilor formulare tipizate, prevăzute de lege;
 5. Organizează şi conduce întreaga activitate privind audienţele la primar, viceprimar şi secretar şi asigură comunicarea către direcţiile şi serviciile cărorra le-au fost repartizate spre rezolvare cauzele care au făcut obiectul audienţelor; ţine evidenţa răspunsurilor comunicate cetăţenilor;
 6. Urmăreşte soluţionarea solicitărilor adresate de către petenţi în timpul audienţei şi întocmeşte lunar un raport privind rezolvarea acestora, care este înaintat Primarului;
 7. Asigură serviciile de secretariat la cabinetul primarului, viceprimarului şi secretarului, respectiv legăturile telefonice cerute de aceştia cât şi desfăşurarea în bune condiţiuni a întâlnirilor şi întrevederilor primarului, viceprimarului şi secretarului;
 8. Asigură buna funcţionare a activităţi de protocol;
 9. Ţine evidenţa notelor telefonice primite şi urmăreşte transmiterea acestora la conducerea executivă şi compartimentele Primăriei;
 10. Centrul de informare a Cetăţeanului asigură şi pune la dispoziţia cetăţenilor:
  • fluturaşi informativi privind obţinerea avizelor, aprobărilor, documentelor din sfera de cometenţă a Primăriei municipiului Mediaş şi Consiliul Local;
  • informaţii rapide privind activităţile Consiliului Local;
  • alte informaţii despre viaţa publică a comunităţii (agenda manifestărilor culturale, sociale şi sportive);
  • adrese ale instituţilor de interes public
  • elaborează şi reactualizează fişe (fluturaşi) cu informaţii;
 11. Asigură relaţia cu societatea civilă, colaborează cu organizaţii neguvernamentale;
 12. Elaborarea proiectelor, politicilor, strategiilor de comunicare, a analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării relaţiilor publice cu mass – media, scrisă, audio şi TV, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;
 13. Elaborarea strategiilor de presă a planului pentru promovarea unor acţiuni de interes cetăţenesc, respectiv promovarea în mass media a tuturor evenimetelor culturale şi sociale organizate de Municipiul Mediaş;
 14. Sprijină, organizarea de diverse conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate în domeniu social şi economic şi asigurarea unui sprijin logistic financiar şi material pentru realizarea acestor proiecte;
 15. Monitorizarea media scrisă, audio şi TV şi întocmirea mapei presei şi a rapoartelor privind promovarea municipiului şi a intereselor acestuia;
 16. Asigură respectarea principiilor consacrate de Legea nr.544/2003 privind transparenţa în administraţia publică vizând exclusiv relaţia cu mass – media, furnizând în aceste sens informaţiile solicitate de reprezentanţii acestora privind prezentarea agendei zilnice a funcţiilor de demnitate publică, organizarea întâlnirilor radio televizate ale acestora;
 17. Asigură respectarea procedurii şi a modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ care cad sub incidenţa prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 18. Răspunde şi coordonează activitatea privind furnizarea informaţiilor de interes public (conform Legii nr.544/2001), în termenul legal;
 19. Monitorizează evidenţa şi rezolvarea petiţiilor (conform O.G. nr.27/2002) care sunt adresate autorităţii publice urmărind soluţionarea şi redactarea în termenul legal a răspunsului;
 20. Ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile oraşelor înfrăţite a organizaţiilor internaţionale şi a persoanelor fizice străine care colaborează cu municipalitatea, coordonează şi monitorizează proiectele derulate în parteneriat cu organizaţii din străinătate urmărind realizarea tuturor obligaţiilor ce revin municipalităţii;
 21. Întocmirea diverselor rapoarte şi informări privind problemele ridicate de cetăţenii străini prin cereri, scrisori adresate Consiliului Local şi Priamrului, pe care le prezintă celor autorizaţi să decidă;
 22. Constituie şi întreţine baza de date cu informaţii utile autorităţii publice în domeniul relaţiilor intrenaţionale; sprijină constituirea unei evidenţe privind proiecte elaborate cu sprijin din străinătate derulate sau în curs de derulare fie ale municipiului fie alto organizaţii din subordinea sau care colaborează cu municipalitatea şi asigură o legătură viabilă între strategiile elaborate şi aceste programe sau proiecte;
 23. Selectarea propunerilor şi întocmirea documentaţiilor necesare pentru conferirea de către Consiliul Local al titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Mediaş unor persoane fizice române sau străine;
 24. Postarea pe site-ul oficial la Primăriei Municipiului Mediaş a ştirilor legate de delegaţi străine, sau deplasări în străinătate a reprezentanţilor administraţiei publice locale;
 25. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin acte normative primite de la şeful ierarhic, prin dispoziţii ale primarului sau prin hotărâri ale Consiliului Local al Municpiului Mediaş;


Compartiment care asigură interfaţa dintre administraţie şi cetăţean prin accesul direct al acestuia la administraţia locală .
Componenţă:
 • Boeşan Ioan – Inspector de specialitate

Este constituită baza de date a tuturor problematicilor cu care se confruntă municipalitatea, prin înregistrarea cererilor şi documentelor depuse de cetăţeni şi predarea acestora către direcţiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local.

Este compartimentul care crează şi întreţine o reţea de comunicare între toate serviciile şi direcţiile care se concretizează în oferirea informaţiilor, prin orice mijloc, cu privire la aceste servicii.
Eliberează cetăţenilor orice documente tipizate necesare soluţionării problemelor care intră în competenţa municipalităţii, oferă informaţii legate de stadiul în care se află soluţionarea oricărui dosar sau act depus, oferă informaţii legate de activitatea altor instituţii de pe raza municipiului.


Componenţă:
 • Laura Ferentz – Consilier juridic
 • Maimut Diana - consilier juridic
Atribuţii
 1. Asigură asistenţa juridică în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care figurează a parte municipiul Mediaş;
 2. Iniţiază acţiunile care se înaintează în instanţă, împreună cu documentaţia necesară;
 3. Exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului public şi privat al municipiului, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial şi a altor drepturi şi obligaţii legale;
 4. Studiază dosarele aflate pe rol şi ţine evidenţa acestora;
 5. Solicită investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive;
 6. Întocmeşte dosarele de executare silită;
 7. Comunică htărârile judecătoreşti compartimentelor interesate;
 8. Primeşte, analizează şi soluţionează corespondenţa specifică;
 9. Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza cărora se întocmesc documentaţiile şi se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociare, expropriere);
 10. Asigură consultanţă juridică compartimentelor fncţionale ale Primăriei;
 11. Prezintă, la cererea Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată;
 12. Analizează, îndrumă şi coordonează activitatea privind aplicarea Legii nr.10/2001;
 13. Analizează notificările formulate în baza Legii nr.10/2001;
 14. Înregistează notificările formulate în baza Legii nr.10/2001 transmise de alte compartimente în evidenţa cărora se află aceste notificări;
 15. Rezolvă cererile şi întocmeşte documentaţiile pentru aplicarea Legii nr.10/2001;
 16. Identifică imobilele ce formează obiectul dosarelor ce urmează să fie analizate de Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001;
 17. Redactează şi răspunde de întocmirea dispoziţiilor privind notificările formulate în baza Legii nr.10/2001;
 18. Completează procesele – verbale de punere în posesie pentru imobilele restituite în baza Legii nr.10/2001;
 19. Rezolvă corespondenţa privind activitatea compartimentului conform legislaţiei în vigoare;
 20. Prezintă la cererea Consiliului Local şi a Primarului rapoarte şi informări privind activitatea compartimentului în forma şi termenul solicitate;
 21. Compartimentul juridic contencios exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte act normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale priamrului;


Componenţă:
 • Olteanu Adriana - consilier

 

 • Birou:Etaj I, cam.6, tel:0269/803839
Atribuţii
 1. Comunică şi înainteazî, sub semnatura secretarului, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către Consiliul Local sau de către primar.
 2. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale, cărţi de alegători, etc.) şi organizează acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea alegerii Preşedintelui României, Parlamentului, autorităţilor publice judeţene şi locale, pentru recensămintele populaţiei şi animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populaţiei.
 3. Întocmeşte documentele necesare şi organizează activităţile ce revin administraţiei publice locale cu ocazia alegerilor, referedumuri, etc.
 4. Verifică legalitatea proiectelor de dispoziţii întocmite de către direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate cât şi din subordinea primarului în vederea emiterii lor, conduce evidenţa şi asigură difuzarea lor şi publicitatea;
 5. Soluţionează în condiţiile legii cereri şi sesizări ale cetăţenilor;
 6. Asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind activitatea de administraţie locală;
 7. Întocmeşte rapoarte, referate şi informări privind activitatea de administraţie locală pentru Consiliul Local şi primar;
 8. Evidenţa tuturor asociaţiilor de proprietari înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;
 9. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiei de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;
 10. Întocmirea şi distribuirea matreialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;
 11. Organizarea, în colaborare cu organizaţii neguvernametale, a seminariilor de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominii;
 12. Organizează şi asigură exercitării controlului financiar – contabil şi gestionar asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;
 13. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legale;
 14. Primirea documentelor (dosarelor) necesare înscrierii la examenul de atestare pentru administrator de imobil precum şi organizarea desfăşurării acestuia;
 15. Ţinerea registrului persoanelor decedate cu ultimul domiciliul în municipiul Mediaş;
 16. Verificarea bunurilor imobile persoanelor decedate având ultimul domiciliul în municipiul Mediaş, în vederea întocmirii sesizărilor;
 17. Întocmirea sesizărilor privind bunurile persoanelor decedate şi înaitarea acestora notarului public în vederea deschiderii succesiunii;
 18. Compartimentul Adiministraţie Publică îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege, hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.


Componenţă:
 • Cora Monica - Inspector
 • Pepene Luminiţa - Referent

 Atribuţii:

Comparttimentul arhivă este subordonat direcţiei administraţie publică şi are în principal următoarele atribuţiuni:
 1. Verifică evidenţele, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă în condiţiile legii;
 2. Verifică şi preia pe baza de proces-verbal şi inventar dosarele constituite la compartimentele primăriei şi le arhivează;
 3. Întreţine un registru tip intrare-ieşire din arhiva a documentelor;
 4. Organizează acţiunea de clasare a corespondeţei şi a celorlalte documente şi preluarea anuală din arhiva Consiliului Local procedând la selecţionarea şi inventarierea prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de conservare şi păstrare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii şi comercializării în alte condiţii decât cele legale.
 5. Întocmeşte Nomenclatorul actelor şi dosarelor care se formează pe direcţii şi servicii în anul de referinţă după care va primi spre arhivare documentele respective;
 6. Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului şi asigură predarea la termen a documentelor din depozitul arhivistic de stat.
 7. Asigură respectarea prevederilor legii referitoare la poziţia de creator şi deţinător de documente;
 8. Asigură activitatea de eliberare a copiilor, certificatelor ori extraselor cu avizul scris al secretarului la solocitările cetăţenilor sau instituţiilor asigurând taxarea conform legislaţiei în vigoare.Nu se eliberează copii după documente secrete.
 9. Răspunde de evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor cu informaţii de stat.
 10. Administrează arhiva primăriei şi organizează selecţionarea dosarelor anual în vederea scoaterii din uz sau predării la arhivele centrale, conform cu instrucţiunile Arhivelor Statului.


Componenţă:
 • Sabău Carmen -  Consilier juridic
 • Mărginean Dorina - Inspector de specialitate

Atribuţii:

 1. Asigură procedura de elaborare, verificare şi adoptare a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, precum şi a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului Local şi Primarului şi verifică legalitatea acestora, în ceea ce priveşte conţinutul şi forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare;
 2. Asigură convocarea Consiliului Local în şedinţele ordinare şi extraordinare;
 3. Asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general, precum şi datele şi locul de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local;
 4. Pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local întrega documentaţie legată de şedinţele Consiliului, precum şi actele normative care au legătură cu activitatea Consiliului Local ; materialele înscrise în ordinea de zi a şedinţelor ordinare vor prezentate cu 14 zile înainte, iar cele pentru şedinţele extraordinare cu 7 zile înainte;
 5. Elaborează proiectele ordinii de zi ale şedinţelor Consiliului Local şi acţionează  ca iniţiatorii de proiecte de hotărâri să prezinte aceste materiale la timp, întocmite corespunzător, însoţite de avizele necesare comisiilor de specialitate şi de rapoartele serviciilor de specialitate;
 6. Comunică Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul Local: aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile în tremenele prevăzute de lege;
 7. Asigură îndosarierea proceselor – verbale ale şedinţelor precum şi a documentelor dezbătute în şedinţele consiliului în dosare speciale şi răspunde de păstrarea lor;
 8. Legalizează semnături şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, cu excepţia celor care se eliberează de autorităţile publice centrale;
 9. Întocmeşte, împreună cu alte compartimente, informări privind aducerea la îndeplinirie a măsurilor stabilite prin hotărâri şi dispoziţii;
 10. Prezintă, la cererea Consiliul Local şi a Primarului raportate şi informări privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată;
 11. Compartimentul Aparatul Cosiliului Local exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

 
Componenţă :
 • – Inspector de specialitate


Atribuţii :

 1. Întocmeşte programul pentru proiectarea, implementarea, certificarea, supravegherea şi menţinerea sistemului de mangement al calităţii (SMQ) conform standardului internaţional ISO 9001:2000, în cadrul Primăriei Municipiului Mediaş;
 2. Desfăşoară auditul de evaluare (diagnosticare) a situaţiei existente la nivelul Primăriei Municipiului Mediaş;
 3. Analizează situaţia existentă şi întocmeşte raportul de audit, evidenţiind neconformităţile faţă de cerinţele ISO 9001:2000 şi prezentând propunerile privind paşii de urmat în vederea implementării acestui sistem;
 4. Prezintă conducerii instituţiei (persoanei din managementul de vârf care participă la proiectarea, implementarea, certificarea, menţinerea şi supravegherea sistemului) raportul de audit cu principalele neconformităţi şi propunerile dem ăsuri corective;
 5. Realizează instruirea persoanlului în vederea construirii, implemetării şi certificaării unui SMQ în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2000, pe etape şi niveluri;
 6. Desfăşoară audituri de evaluare a implemetării SMQ;
 7. Urmăreşte ordonarea şi disciplinarea activităţilor, în sensul creşterii eficienţei şi eficacităţii serviciilor;
 8. Întocmeşte rapoarte de audit corespunzătoare, care includ neconformităţile constatate, programul de măsuri corective/preventive şi criteriile privind alegerea unui organism certificator potrivit;
 9. Stabileşte împreună cu reprezentantul managementului de vârf şi cu directorii/şefii serviciilor, care sunt măsurile corective pentru neconformităţile consemnate;
 10. Justifică alegerea organismului de certificare;
 11. Pune la dispoziţia organismului de certificare toate documentele necesare pentru desfăşurarea auditului în scopul certificării;
 12. Supraveghează sistemul de management al calităţii după certificare, în sensul aplicării principiului Îmbunătăţire Continuă.

 Registru agricol

 • FRINCU LILIANA – CONSILIER
 • BAHRIM PAUL – INSPECTOR
 • LORINCZ IOAN - CONSILIER

        Etajul 3, camera 11, telefon 0269 803 842

Atribuţii:

1.  Coordonează şi asigură desfăşurarea activităţii compartimentului Registrului Agricol conf. OG. 28/2008 actualizată, cu completările şi modificările ulterioare si Ordinul 734/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

2. Pe baza evidentei din Reg. Agricol ,elibereaza :

                     -  adeverinte necesare proprietarilor/utilizatorilor de terenuri si animale in vederea acordarii de subventii de la A.P.I.A.

                     - adeverinte cu privire la starea materială pentru situații de asistență/ protecție socială, pentru obținerea unor beneficii/ servicii sociale

                     - copii dupa pozitia din Registrul Agricol pentru masura 141.

                     - adeverinte  la Notar

                     - atestate de producător și carnete de comercializare în vederea valorificării de către producătorii agricoli a  produselor agricole proprii

3. Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol  pe suport hârtie și în format electronic

4. Aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol

5. Comunică date centralizate către Direcţia generală de Statistică  si Direcția Agricolă  Sibiu, la termenele prevăzute de actele normative legale în vigoare

6. Intocmeste /vizează si tine evidenţa atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pe suport hârtie și în format electronic  conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

7. Verificarea și confruntarea cu evidența tehnico –operativă de care dispune medicul vetererinar , în vederea exactității datelor înscrise in Registrul agricol

8.  Înregistrează într-un registru special contractele de arendare

9. Urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare

10. Înființează, organizează și gestionează Registrul de evidență a ofertelor  de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie  și în format electronic, conform Legii 17/2014

11. Înregistrează cererea vânzătorului , însoțită de oferta de vânzare și de documentele justificative prevăzute de Legea nr. 17/2014 și Ordinul nr. 719/2014

12. Afișează oferta de vânzare , lista preemptorilor în termenele legale atât pe site-ul propriu cât si la sediul Primăriei, conform Legii nr. 17/2014 și Ordinul nr. 719/2014

13. Transmite la structura centrală  sau la structura teritorială  în termenul prevăzut de lege dosarul tuturor actelor depuse de vânzător conform Legii nr. 17/2014 și Ordinul nr. 719/2014

14. Înregistrează și afișează la sediul primăriei și pe site-ul propriu în termenul prevăzut de lege, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului depuse de oricare dintre preemptori , conform Legii nr. 17/2014 și Ordinul nr. 719/2014

15. Transmite la structura centrală  sau la structura teritorială  în termenul prevăzut de lege toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare depuse de oricare dintre preemptori, conform Legii nr. 17/2014 și Ordinul nr. 719/2014

16. Încheie proces verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăvute de legea 17/2014

17. Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de Primarul municipiului Mediaş si sefii ierarhici

18. Are atribuţii de monitorizare , coordonare şi îndrumare pentru ,, Implementarea standardelor de management/control intern la entităţile publice ’’, conform Ordinului 946/2005 şi a Dispoziţiei Primarului nr.329/2013.