MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație pentru închiriere pajiști permanente

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, cod fiscal 4240677, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803847, e-mail: patrimoniu@primariamedias.ro, persoană de contact Frîncu Liliana, organizează licitație publică pentru închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş, situat în Mediaș, Sat Ighisu Nou, teren  pajisti permanente.

Obiectul licitației publice: teren pajiști permanente, aflat în domeniul privat al  mun.Mediaș , sat Ighișu Nou ,  fiind identificat sub nr. lot 24, nr. tarla 70,76, nr.cadastral 4144,4175/3,4176,4177, 3778/4, 3776/2,3807/16, teren Pajisti permanente in suprafata de 5,43 ha, avand valoarea de inventar 12489 lei.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 100,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș (din holul Primăriei Mediaș), sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş, data limită pentru solicitarea clarificărilor fiind 11.11.2019.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, la Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 25.11.2019, ora 15,30 .

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 27.11.2019, ora 10,00 .

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 25.10.2019.