MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Depunerea dosarelor pentru obținerea unei locuințe construite prin prin Agenția Națională pentru Locuințe

Persoanele din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, cu vârsta de până la 35 de ani interesate de obținerea unei locuințe ANL pot depune până la data de 31 decembrie 2023 dosare în vederea cuprinderii în „Lista de priorități pentru anul 2024“, pentru obținerea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), în vederea închirierii. 

Comisia socială va analiza doar cererile transmise în termen, iar solicitanții care au avut depuse solicitări în anul anterior și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui nou dosar actualizat, până la finalul acestui an.

Criteriile obligatorii care trebuie îndeplinite pentru obținerea unei locuințe ANL, precum și documentația completă pot fi consultate pe pagina de internet www.primariamedias.ro, la secțiunea „Anunțuri“.

Informații suplimentare referitoare la documentele necesare înscrierii pe „Lista de priorități pentru anul 2024” se pot obține:

 • la numerele de telefon: 0269/803819; 0746/072896, sau pe site-ul www.primariamedias.ro, la secțiunea „Anunțuri“
 • de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, unde se vor depune și dosarele completate.

Criterii obligatorii, pentru a beneficia de o locuință ANL:

 1. Titularul cererii de repartizare trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
 2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Medias.
 3. Titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiului Mediaș. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Dosarele se depun la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Mediaș și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere tip (de la Centrul de Informare Cetățeni sau de pe site www.primariamedias.ro);
 • actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;
 • certificatele de naştere ale solicitantului şi ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;
 • certificatul de căsătorie (dacă e cazul) în fotocopie;
 • adeverinţă cu venitul net realizat de solicitant şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă (în Municipiul Mediaș), eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;
 • ultima diplomă de studii încheiate, în fotocopie;
 • documente din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută în prezent - cu chirie sau tolerat în spaţiu și numărul persoanelor care locuiesc în spațiul respectiv;
 • certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreţinerea acestuia, dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, conform condiţiilor stabilite prin OUG nr. 40/1999 şi avizat de organele medicale competente;
 • sentinţa de divorţ (defintivă şi irevocabilă)/certificatul de divorţ (dacă este cazul) în fotocopie;
 • declaraţie notarială pe proprie răspundere cu următorul conţinut: „Solicitantul şi membrii familiei sale nu deţin/nu au deţinut în proprietate o locuinţă în municipiul Mediaș; nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Mediaș; dacă realizează sau nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar”;
 • adeverințe eliberate de instituțiile de ocrotire socială, pentru tinerii proveniți din case de ocrotire socială, precum și alte acte doveditoare care să ateste situații locative sau sociale deosebite;
 • alte documente considerate ca fiind necesare în vederea susţinerii cererii.