MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna februarie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 55/2022; proiectul de hotărâre nr. 55/2022; raportul de specialitate nr. 2.484/11.02.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea si indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 76/2022; proiectul de hotărâre nr. 76/2022; raportul de specialitate nr. 2532/14.02.2022;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 56/2022; proiectul de hotărâre nr. 56/2022; raportul de specialitate nr. 2490/11.02.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (1) din HG nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998, Legea nr. 114/1996, art.129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2.

Referatul de aprobare nr. 75/2022; proiectul de hotărâre nr. 75/2022; raportul de specialitate nr. 1.404/08.02.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a spațiului situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, în favoarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 74/2022; proiectul de hotărâre nr. 74/2022; raportul de specialitate nr. 1361/26.01.2022;

Temei legal: art. 26 din Legea nr. 334/2006, art. 129 alin. 2 lit. „c” și alin. 6 lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a imobilului situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 78/2022; proiectul de hotărâre nr. 78/2022; raportul de specialitate nr. 2459/15.02.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, alin. 1 lit. a, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 şi art. 362 alin. 1 şi alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 79/2022; proiectul de hotărâre nr. 79/2022; raportul de specialitate nr. 937/14.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, având destinația de ”unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 80/2022; proiectul de hotărâre nr. 80/2022; raportul de specialitate nr. 939/14.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare a Consiliului Local Mediaș înscris în CF nr. 106424 Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 82/2022; proiectul de hotărâre nr. 82/2022; raportul de specialitate nr. 2838/17.02.2022;

Temei legal: art. 869 NCC, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 301 din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1. 2 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată.

Referatul de aprobare nr. 83/2022; proiectul de hotărâre nr. 83/2022; raportul de specialitate nr. 2897/17.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 si art. 361 alin. (2) si (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->