MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de Șofer I la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartimentul Auto

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Mediaș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de Șofer I la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartimentul Auto din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Potrivit art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Condiții generale:

 1. au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;

 3. au capacitate deplină de exercițiu;

 4. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 5. îndeplinesc condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 6. nu a fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 1. studii medii / generale;

 2. abilităţi de comunicare scris şi verbal;

 3. corectitudine, disciplină,disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitatea de a lucrea independent, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitatea de organizare a muncii;

 4. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de conducător auto - minimum 5 ani;

 5. permis de conducere categoria B, C și E.

Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Mediaș.

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu, nr.3 și constă  în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere până la data de: 25.05.2021 ora 1500

 2. proba scrisă în data de 31.05.2021 ora 1000;

 3. interviul în data de 07.06.2021 ora 1000.

Calendarul de desfășurare a concursului :

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 25.05.2021  ora 1500

 • Afișare rezultate selecție dosare: 26.05.2021 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 27.05.2021 ora 1200
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 28.05.2021 ora 1200
 • Data desfășurării probei scrise: 31.05.2021 ora 1000
 • Afișare rezultate proba scrisă: 02.06.2021 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 03.06.2021 ora 1300
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă: 04.06.2021 ora 1300
 • Data desfășurării  interviului: 07.06.2021 ora 1000
 • Afișare rezultate interviu: 07.06.2021 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 08.06.2021 ora 1000
 • Afișare rezultate contestații interviu: 08.06.2021 ora 1300
 • Afișare rezultate finale: 08.06.2021 ora 1500

 

* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare concurent va primi la depunerea dosarului de cuncurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Compartimentului Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269 803882, cam.3, etaj 3, de luni până joi între orele 700-1500; vineri între orele 700-1300.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie de Șofer I la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartimentul Auto din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș:

 1. O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.