MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș

Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 08.06.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartiment Auto:

- 1 post vacant de șofer, treapta I

Serviciul Administrare și Întreținere Spații Verzi:

- 1 post vacant de muncitor calificat, treapta I

- 1 post vacant de muncitor calificat, treapta IV

- 1 post vacant de muncitor necalificat, treapta I

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Potrivit art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 1. Pentru postul de șofer:
 1. studii generale - învățământ general obligatoriu, conform art.24, alin.(1) din Legea nr.1/2011;
 2. permis de conducere categoria B, C și E;
 3. vechimea ca conducător auto profesionist - minimum 5 ani.
  1. Pentru posturile de muncitor:
 1. studii generale - învățământ general obligatoriu, conform art.23, alin.(1) din Legea nr.1/2011;
 2. abilităţi practice în domeniul horticol;
 3. vechimea în muncă necesară ocupării unui post de muncitor - minimum 3 ani.

Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

e) copia permisului de conducere, după caz;

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș la secțiunea ,, Știri și anunțuri – Locuri de muncă”.

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, și se va desfășura după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor de înscriere până la data de: 02.06.2022 ora 1300
 2. a) Proba scrisă pentru postul de șofer în data de 08.06.2022 ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu, nr.3;

b) Proba practică pentru posturile de muncitor în data de 08.06.2022 ora 900 - constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatilor în vederea desfășurării lucrărilor de întreținere specifice spaților verzi și se desfășoară la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21.

 1. Interviul în data de 14.06.2022 începând cu ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Mediaş, str.Piaţa Corneliu Coposu, nr.3

Calendarul de desfășurare a concursului :

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 02.06.2022  ora 1300
 • Afișare rezultate selecție dosare: 03.06.2022 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 06.07.2022 ora 1300
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 07.06.2022 ora 1300
 • Data desfășurării probei practice: 08.06.2022 ora 900 – pentru posturile de muncitor
 • Data desfășurării probei scrise: 08.06.2022 ora 1100 – pentru postul de șofer
 • Afișare rezultate proba practică și probă scrisă: 09.06.2022 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă practică și probă scrisă: 10.06.2022 ora 1300
 • Afișare rezultate contestații proba practică și probă scrisă: 13.06.2022 ora 1500
 • Data desfășurării  interviului: 14.06.2022 ora 1000
 • Afișare rezultate interviu: 15.06.2022 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 16.06.2022 ora 1000
 • Afișare rezultate contestații interviu: 17.06.2022 ora 1300
 • Afișare rezultate finale: 17.06.2022 ora 1500

 

* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare concurent va primi la depunerea dosarului de cuncurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Compartimentului Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803882, cam.3, etaj 3, de luni până joi între orele 700-1500; vineri între orele 700-1300.

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie de șofer, treapta I -Compartimentul Auto la Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș:

 1. O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.