MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Primaria Municipiului Medias in data de 07.12.2020

Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 07.12.2020, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții – Direcția Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.
 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.
 
Probele stabilite pentru concurs sunt:
 • Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 07.12.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;
 • Interviul se susține în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;     
Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice pentru postul de șef serviciu gradul II la Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții - Direcția Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș:
      -  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  Științe inginerești, domeniul de licență Inginerie Civilă, specializarea Construcții civile, industriale și agricole;
     -   studii de master în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
     - vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere;
     -  durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
            Dosarul de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 02.11.2020 - 23.11.2020.
            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:
- formularul de  înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar;
- declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică vacantă de conducere de șef serviciu gradul II la Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții – Direcția Arhitect Șef:
 1. Verifică documentaţiile faza P.A.C, întocmeşte Autorizaţii de Construcţie, răspunzând  corectitudinea acestora, urmăreşte predarea A.C. către beneficiar, şi răspunde de arhivarea documentaţiilor pentru care a emis autorizaţia.
 2. Calculează taxa de A.C. şi taxele de regularizare la terminarea lucrărilor.
 3. Verifică începerea lucrărilor, conform cu anunţului dat de beneficiar şi participă la recepţia lucrărilor autorizate
 4. Urmăreşte pe parcursul execuţiei lucrărilor respectarea A.C.
 5. Completează registru de A.C. cu toate datele necesare, răspunzând de corectitudinea acestora
 6. Întocmeşte evidenţele statistice specifice.
 7. Răspunde de orice altă corespondenţă primită, referitoare la autorizaţii sau adiacente acestora.
 8. Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor legale privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu respectarea planurilor urbanistice aprobate.
 9. Colaborează cu colegii de la C.U. în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală.
 10. Verifică documentaţiile în vederea emiterii adeverinţelor de notare şi întocmeşte adeverinţele
 11. Colaborează cu colegii de la departamentul disciplina în construcţii la verificările specifice
 12. Gestionează resursele umane şi materiale ale serviciului, prin întocmire de rapoarte, referate de necesitate şi oportunitate
 13. Duce la îndeplinire orice sarcină legată de activitatea de bază sau necesitate direcţiei, trasată de şeful direct.
 14. În cadrul proiectelor cu finanțare bugetară/ extrabugetară, în baza Dispoziției primarului, va avea următoarele atribuții:
 • oferă asistenţă managerului de proiect în vederea implementării cu succes a proiectului
 • asistenţă în întocmirea rapoartelor, în monitorizarea implementării proiectului, în menţinerea relaţiei cu Autoritatea de Management, Organismul Intermediar şi părţile implicate în derularea proiectului
 • redactarea materialelor
 • asistenţă în organizarea de evenimente
 • înregistrarea şi arhivarea documentelor
 
Bibliografie
 
     1. Constituția României, republicată;
     2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul I și II, cu modificările și completările ulterioare;
     3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
     4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
     5.  Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
     6.  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
     7. Hotărâre nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
     8. Hotărâre nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
      
Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.