MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna iulie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție și cotă teren), situat în Municipiul Mediaș str. Cronicar Neculce nr. 20 ap. 1B, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 219/2022; proiectul de hotărâre nr. 219/2022; raportul de specialitate nr. 11745/06.07.2022;

Temei legal: art. 676, art. 1143 și art. 1144 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști permanente, situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 220/2022; proiectul de hotărâre nr. 220/2022; raportul de specialitate nr. 12225/08.07.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) şi (2) alin. 7^1 şi alin. 7^2 din OUG nr. 34/2013 HG nr. 1.064/2013, anexa nr. 2 din Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 223/2022; proiectul de hotărâre nr. 223/2022; raportul de specialitate nr. 12517/13.07.2022;

Temei legal: art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 174/2022 privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 224/2022; proiectul de hotărâre nr. 224/2022; raportul de specialitate nr. 12045/12.07.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care face parte integrantă din „Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015”.

Referatul de aprobare nr. 226/2022; proiectul de hotărâre nr. 226/2022; raportul de specialitate nr. 12557/14.07.2022;

Temei legal: HCL nr. 166/2022, art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” şi „d”, alin. (6) lit. „a” alin. (7), lit. „n” art. 139, art. 196 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și darea în administrarea Spitalului Municipal Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 228/2022; proiectul de hotărâre nr. 228/2022; raportul de specialitate nr. 12402/12.07.2022;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 867, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „a”, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) lit. „b” alin. (7) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 362 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Mediaș, precum și modificarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015”.

Referatul de aprobare nr. 229/2022; proiectul de hotărâre nr. 229/2022; raportul de specialitate nr. 9925/13.07.2022;

Temei legal: Ordonanța nr. 112/2000, Legea nr. 51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcții + teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 221/2022; proiectul de hotărâre nr. 221/2022; raportul de specialitate nr. 11276/04.07.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile (construcții cu teren aferent), situate în Municipiul Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 3 și ap. 5, cuprinse în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 230/2022; proiectul de hotărâre nr. 230/2022; raportul de specialitate nr. 12530/13.07.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 311, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui teren situat pe str. Protopop Valeriu Stoian și declararea acestuia ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 231/2022; proiectul de hotărâre nr. 231/2022; raportul de specialitate nr. 9011/18.07.2022;

Temei legal: art. 863 lit. „f” din Legea nr. 287/2009, art. 92^1 din Legea nr. 18/1991, Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 108, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->