MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei practice la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual angajat la Direcţia de Administrare a Domeniului Public din cadrul cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în primul semestru al anul 2022

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei practice susţinute în data de 16.06.2022:

Nr.

crt

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia / treapta

Punctajul probei practice

Rezultatul

Probei practice

Admis/respins

1

110

Muncitor calificat, treapta I

93,66

ADMIS

2

111

Muncitor calificat, treapta I

93,33

ADMIS

3

112

Muncitor calificat, treapta I

90,00

ADMIS

4

113

Muncitor calificat, treapta III

92,00

ADMIS

5

114

Muncitor calificat, treapta III

92,00

ADMIS

6

115

Muncitor necalificat, treapta I

88,66

ADMIS

7

116

Muncitor calificat, treapta I

92,00

ADMIS

8

117

Muncitor calificat, treapta I

90,66

ADMIS

9

118

Muncitor calificat, treapta III

92,00

ADMIS

Candidații nemulţumit de rezultatul obţinut au posibilitatea să depună contestaţie la proba practică până în data de 20.06.2022 ora 1200 la secretarul comisiei de examinare, Compartiment Resurse Umane – Salarizare  etajul 3, cam. 3 din Primăria municipiului Mediaș.