MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante la Clubul Sportiv Municipal Mediaș

Clubul Sportiv Municipal Mediaș cu sediul în Mediaș, str. Lotru nr. 3, organizează în perioada 12.12.2017 – 15.12.2017 concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante la Clubul Sportiv Municipal Mediaș:

 1. Inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane,
 2. Muncitor treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive.

Condiții generale necesare în vederea participării la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • pentru postul de inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş:

  a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Economice,

  b) vechime în muncă minimum 10 ani,

  c) vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 5 ani.

 • pentru postul de muncitor treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş:

  a) studii medii sau studii generale,

  b) vechime în muncă minimum 10 ani,

  c) certificat de calificare în meseria de maseur.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele  care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare în perioada 17.11.2017 ora 13,00 – 04.12.2017 ora 15,00.

Concursul de recrutare pentru ocuparea  funcțiilor contractuale vacante va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 și constă  în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă în data de 12.12.2017 ora 10,00;
 3. interviul în data de 15.12.2017 ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului :

 • Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 04.12.2017 ora 15,00
 • Afișare rezultate selecție dosare: 05.12.2017 ora 15,00
 • Data limită și ora pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 06.12.2017 ora 15,00
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 07.12.2017 ora 15,00
 • Data desfășurării probei scrise: 12.12.2017 ora 10,00
 • Afișare rezultate proba scrisă: 12.12.2017 ora 15,00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 13.12.2017 ora 15,00
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă: 14.12.2017 ora 15,00
 • Data desfășurării  interviului: 15.12.2017 ora 10,00
 • Afișare rezultate interviu: 15.12.2017 ora 12,00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 18.12.2017 ora 12,00
 • Afișare rezultate contestații interviu: 19.12.2017 ora 12,00
 • Afișare rezultate finale: 19.12.2017 ora 15,00

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812  sau pe  www.primariamedias.ro

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul de recrutare în vederea ocupării  a două funcții contractuale

vacante la Clubul Sportiv Municipal Mediaș

 

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate

   gradul IA la Compartimentul financiar - contabil, resurse umane :

   

  1.  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și

       completările ulterioare;

  2.   Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  3.  H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

       referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr.

       98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  4.  Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate

       pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

5.   Ordinul 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor

      cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale

      municipiului Bucureşti;

6.   Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

      ulterioare;

7.  Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, actualizată;

8.  Legea nr.82/1991 a contabilităţii, actualizată.

Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive :

      1. Cunoştinţe generale de anatomie, fiziologie şi igienă.

      2. Tematică: Definitia masajului, efectele masajelor asupra organismului, clasificarea

               procedurilor de masaj, conditii igienico - sanitare ale masajului.