MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcii publice de conducere specifice, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II, in data de 03.11.2022

A N U N Ţ

           Primăria Municipiului Mediaș, în conformitate cu prevederile art.618 alin.4 și alin.21 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 03.11.2022 la sediul instituției din Piața Corneliu Coposu nr.3, concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II.

         Calendarul de desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante:

 • proba scrisă, în data de 03.11.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, doar de candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 03.10.2022 – 24.10.2022 inclusiv, și conțin în mod obligatoriu următoarele:

- formularul de  înscriere;

- curriculum vitae, model comun european;

- copia actului de identitate;

       - copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

      - copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

      - copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 şi din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/ funcțiile ocupată/ ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor; 

     - copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

     - cazierul administrativ.

Condiții de participare la concurs

        Condiții generale:

Conform art.483 alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime, respectiv minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau științe politice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ;
 • durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi respectiv 40 ore/săptămână

       Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de conducere specifică vacantă de secretar general al municipiului, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș:

 1. Avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local;
 2. Participă la ședințele consiliului local;
 3. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;
 4. Coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;
 5. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. 1);
 6. Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;
 7. Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
 9. Poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
 10. Efectuează apelul nominal și tine evidența participării la ședințele consiliului local, a consilierilor locali;
 11. Numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
 12. Informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 13. Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
 14. Urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 15. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ teritoriale;
 16. Alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz;
 17. Organizează și conduce întreaga activitate de verificare și înregistrare a cererilor depuse de cetățeni, primește și repartizează corespondența primită pe adresa Primăriei Municipiului Mediaș prin poștă, fax, e-mail; asigură înregistrarea și soluționarea în termen a sesizărilor și reclamațiilor depuse de cetățeni;
 18. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și personale interesate a actelor prevăzute la lit.a), în condițiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Coordonează, conduce și răspunde de buna funcționare a Direcției Administrație Publică Locală;
 20. Asigură secretariatul comisiei de punere în aplicare a Legii nr.18/1991, modificată și Legii nr.1/2000, privind retrocedarea terenurilor cu destinație agricolă sau forestieră;
 21. Certifică pentru conformitate documentele și confirmă autenticitatea lor cu actele originale, în condițiile legii;
 22. Îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege sau însărcinări date de Primar și Consiliul Local.

Bibliografie și tematica:

1. Constituția României, republicată
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
6. O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
9. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările si completările ulterioare;
10. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr.18/1991, Legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
13. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Cartea I, titlul II si Cartea III din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
16. Legea nr.16/1996 privind arhivele nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

           Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.