MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Compartimentul Cadastru-Topometrie din cadrul Primariei Municipiului Medias

Primăria Municipiului Mediaș  cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu, nr.3, organizează în data de 14.03.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției contractuale, vacante, de inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului Cadastru Topometrie – Direcția Patrimoniu.

Condițiile de participare la concurs sunt:

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lung durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Silvicultură
 • vechime în muncă minim 5 ani

  Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, camera 4, etajul 3, din cadrul Primăriei  Municipiului Mediaș în perioada 12.02.2018  - 02.03.2018.

Concursul de recrutare  va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și constă  în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere 05.03.2018 ora 10,00;
 2. proba scrisă în data de 14.03.2018 ora 10,00;
 3. interviul în data de 19.03.2018 ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului :

 • Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 02.03.2018 ora 11,00
 • Afișare rezultate selecție dosare: 05.03.2018 ora 12,00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 06.03.2018 ora 11,00
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 07.03.2018  ora 12,00
 • Data desfășurării probei scrise: 14.03.2018 ora 10,00
 • Afișare rezultate proba scrisă: 14.03.2018 ora 15.00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 15.03.2018 ora 15,00
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă : 16.03.2018 ora 12,30
 • Data desfășurării interviului: 19.03.2018 ora 10,00
 • Afișare rezultate probă interviu: 19.03.2018, ora  12,00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă interviu: 20.03.2018 ora 15,00
 • Afișare rezultate contestații proba interviu: 21.03.2018 ora 12,30
 • Afișare rezultate finale: 22.03.2018 ora 12,00

Relații suplimentare se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, telefon 0269/803812, cam.4, etaj 3, de luni până joi între orele 7,00 -15,30; vineri între orele 7,00 -13,00.

PRIMAR,

ROMAN GHEORGHE

 

Bibliografie     click aici