MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna iunie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unui bun, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia.

Referatul de aprobare nr. 177/2021; proiectul de hotărâre nr. 177/2021; raportul de specialitate nr.7.421/02.06.2021;

Temei legal: OG nr.112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art. 1 și art. 2 din HCL Mediaș nr. 147/2021 privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”.

Referatul de aprobare nr. 178/2021; proiectul de hotărâre nr. 178/2021; raportul de specialitate nr. 10.407/03.06.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art.196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în Ighișu Nou sat aparținător municipiului Mediaș (fostul Cămin Cultural), str. Școlii nr. 35.

Referatul de aprobare nr. 180/2021; proiectul de hotărâre nr. 180/2021; raportul de specialitate nr. 7.198/04.06.2021; adresa nr. 238/12.04.2021 a Consistoriului Districtual Evanghelic C.A. Mediaș

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 181/2021; proiectul de hotărâre nr. 181/2021; raportul de specialitate nr.10.426/04.06.2021;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, H.G. nr. 4/2021, Ordinul nr. 3.519/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->