MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul Selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual angajat la Direcţia de Administrare a Domeniului Public din cadrul cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în primul semestru al anul 2022

 

Având în vedere prevederile art.19, alin. (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia/ treapta contractuală de execuție

Rezultatul

selecţiei

dosarului Admis/Respins

Motivul respingerii dosarului

1

110

Muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

2

111

Muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

3

112

Muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

4

113

Muncitor calificat, treapta III

ADMIS

Nu este cazul

5

114

Muncitor calificat, treapta III

ADMIS

Nu este cazul

6

115

Muncitor necalificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

7

116

Muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

8

117

Muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

9

118

Muncitor calificat, treapta III

ADMIS

Nu este cazul

 
  • Candidații declarați ,,admis” vor susţine proba practică în data de 16.06.2022 astfel:

a) Pentru salariații din cadrul Serviciului Administrare și Întreținere Spații Verzi:

       -  proba practică se va desfășura la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21, ora 730

b) Pentru salariații din cadrul Serviciului Administrare și Întreținere Domeniul Public:

       -  proba practică se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Mediaș ora 1000