MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul Selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual angajat în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al doilea semestru al anul 2022.

Având în vedere prevederile art.19, alin. (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia / gradul contractuală de execuție

Rezultatul selecţiei dosarului Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1

122

Biolog, gradul IA

ADMIS

Nu este cazul

2

123

Inspector de specialitate, gradul I

ADMIS

Nu este cazul

 

Candidații declarați ,,admis” vor susţine proba scrisă în data de 03.11.2022 ora 900 la sediul Primăriei municipiului Mediaș din Piaţa Corneliu Coposu, nr.3