MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru si Topometrie

Direcţia Patrimoniu

Direcţia Patrimoniu îşi desfăşoară activitatea în directa subordonare a primarului municipiului Mediaş

Doina Oancea – Director Executiv

 • Birou: Cam.21 / etaj 3
 • Telelefon: 0269 – 803816
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00

Componenţa direcţiei:


 

Componenta:

 • Morariu Mihaela - Consilier (tel. 0269-803817)

B. Compartiment Spaţiu locativ

Componenţă:

 • Bogdan Elena – Inspector (tel. 0269-803819)
 • Apintei Maria – Inspector  (tel. 0269-803819)

Atribuţii serviciul patrimoniu:

 1. Întocmeşte documentele necesare pentru şedinţele Consiliului Local făcând propuneri privind buna gospodărire a patrimoniului şi valorificarea legală a acestuia prin licitaţii, închirieri, concesionări şi vânzări;
 2. Întocmeşte în baza Hotărârii Consiliului Local în colaborare cu unităţile specializate documentele necesare şi organizează conform procedurilor legale închirierea, concesionarea şi vânzarea terenurilor aflate în patrimoniu municipiului, organizează licitaţiile publice pentru astfel de situaţii;
 3. Întocmeşte în baza proceselor verbale de licitaţie contractele de închiriere, concesionare şi vânzare;
 4. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local sau prin dispoziţii ale primarului, pentru evidenţierea valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al municipiului Mediaş, după înscrierea în evidenţele contabile;
 5. Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la folosirea şi păstrarea bunurilor închiriate, concesionate sau date în administrare;
 6. Participă la toate acţiunile Consiliului Local şi ale Primăriei care au drept scop actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului în conformitate cu actele normative în vigoare;
 7. Urmăreşte şi verifică evidenţa terenurilor fără construcţii care fac parte din patrimoniul municipiului Mediaş le administrează şi exploatează conform legislaţiei în vigoare;
 8. Verifică ocuparea terenurilor sau altor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Mediaş şi ia măsuri de sancţionare a contavenienţilor;
 9. Face propuneri primarului şi Consiliului Local pentru mai bună utilizare a acestor bunuri;
 10. Rezolvă în termen legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului referitoare la respectarea legalităţii în administarea şi exploatarea bunurilor cuprinse în domeniul public şi privat a municipiului Mediaş;
 11. Participă la toate şedinţele în care se dezbat probleme de administrare a patrimoniului;
 12. Preia bunurile fără stăpân pe baza înştiinţării Oficiului juridic şi împreună procedează la trecerea în proprietatea municipiului Mediaş;
 13. Întocmeşte documentaţia necesară pentru constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente locuinţelor conform Legii nr.18/91 republicată în ceea ce priveşte punerea în posesie a proprietarilor de terenuri şi eliberarea ordinelor de proprietate;
 14. Conduce evidenţa registrului cu ordinele de proprietate emise de Prefectură în condiţiile Art.36 din Legea nr.18/91 republicată şi asigură predarea lor;
 15. Întocmeşte şi răspunde de registrele de evidenţă a tuturor contractelor de închiriere teren;
 16. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 17. Întocmeşte rapoartele şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului;
 18. Întocmeşte dările de seamă statistice din domeniul de activitate;
 19. Ţine evidenţa în bune condiţii a hărţilor cadastrale ale municipiului Mediaş şi satul Ighişul Nou precum şi a planurilor de situaţie 1/1000, 1/5000 şi 1/10000 pentru municipiul Mediaş;
 20. Verifică şi urmăreşte rezolvarea actelor notariale (întabulări, dezmembrări, vânzări) în interesul municipiului Mediaş;
 21. Participă şi răspunde de verificarea expertizelor tehnice judecătoreşti şi le supune spre însuşire Consiliului Local împreună cu Oficiul juridic;
 22. Participă la realizarea lucrării ‘’introducerea cadastrului imobiliar şi edilitar şi de construire a băncii de date urbane’’ în municipiul Mediaş.
 23. Asigură exploatarea şi administrarea fondului locativ, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 24. Supune aprobării spre repartizare, în condiţiile legii, locuinţele realizate din fondurile de stat, care sunt disponibile construite prin A.N.L. ;
 25. Urmăreşte modul de gospodărire, întreţinere şi reparare a locuinţelor din domeniul public sau privat al municipiului Mediaş;
 26. Întocmeşte lista de priorităţi cu cetăţenii care solicită atribuirea de locuinţe în regim de închiriere construite prin A.N.L. ;
 27. Verifică şi urmăreşte evidenţele spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 28. Organizează licitaţii în scopul închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 29. Încheie contractele de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 30. Înaintează către Oficiul juridic documentaţiile necesare acţionării în judecată a chiriaşilor care încalcă clauzele contractuale, impunându-se luarea măsurilor legale (recuperare creanţe, reziliere contract, evacuare) ptr.locuinţele A.N.L. ;
 31. Verifică modul în care chiriaşii exploatează şi întreţin spaţiile aflate în proprietatea municipiului Mediaş;
 32. Urmăreşte mişcarea mijloacelor fixe de la un loc de folosinţă la altul;
 33. Întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili;
 34. Controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale;
 35. Asigură efectuarea de inventarieri periodice şi anuale a patrimoniului instituţiei şi urmăreşte luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora;
 36. Face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declanşarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare;
 37. Asigură încheierea şi executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale şi diverse prestări de servicii, şi ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor naturale, hârtiei, rechizitelor şi a altor materiale de consum în sediul Primăriei;
 38. Organizează şi urmăreşte efectuarea curaţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aflate în clădirea Primăriei, precum şi a căilor de acces în clădiri;
 39. Face propuneri pentru planul de investiţii necesare bunei funcţionări a Primăriei precum şi a mijloacelor fixe;
 40. Întocmeşte propuneri pentru planul de achizitie si aprovizionare privind materiale de întreţinere, produse de papetarie, conform planului aprobat, întocmeşte note de fundamentare pentru achiziţionarea conform Ordonantei nr.34/2006.

 


 

C. Compartiment Administrare Terenuri

Componență:

 • Vlad Ioan - Consilier (tel. 0269 -803847)
 • Ardelean Mircea - Referent (tel. 0269 -803818)
 • Balint Liliana - Consilier (tel. 0269 -803818)

D. Compartiment Administrare Patrimoniu

Componența:

 • Sideraș Maria - referent (tel. 0269-803836)
 • Popianoș Ilie - inspector de specialitate (tel. 0269-803836)
 • Bota Valentin - muncitor (tel. 0269-803833)
 • Macovei Vasile - muncitor (tel. 0269-803833)
 • Otvoș Gheorghe - muncitor (tel. 0269-803833)
 • Jiga Mihai - referent (tel. 0269-803833)

E. Compartiment Cadastru și Topometrie

Componenţa:

 • Botorog Ioan Florin - inspector (tel. 0269-803847)
 • Boer Ovidiu - Referent (tel. 0269-803847)
 • Groza Ioana - inspector (tel. 0269-803847)
 • Beu Mihai - inspector (tel. 0269-803842)

 Atribuţii Compartiment Cadastru și Topometrie

 1. Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Mediaş şi al satului aparţinător Ighişul - Nou şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 2. Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a amplasamentelor stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;
 3. Întocmeşte fişele de punere în posesie;
 4. Constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
 5. Delimitează plantaţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţii;
 6. Constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
 7. Soluţionează în condiţiile legii cererile şi sesizările cetăţenilor referitoare la cadastru;
 8. Ţine evidenţa terenurilor închiriate din domeniul privat al mun.Mediaş şi al satului aparţinător Ighişul – Nou, întocmeşte contracte de închiriere şi acte adiţionale;
 9. Întocmeşte planuri parcelare de punere în posesie a terenurilor agricole conform legii fondului funciar;
 10. Organizează şi asigură întreţinerea păşunatului comunal prin lucrări de fertilizare, curăţire, alimentare cu apă;
 11. Urmăreşte colectarea taxelor de păşunat şi utilizarea raţională a sumelor colectate;
 12. Urmăreşte distribuirea şi aplicarea substanţelor fitosanitare conform legii şi participă la acţiunea de combatere a dăunătorilor care fac obiectul carantinei fitosanitare;
 13. Urmăreşte şi controlează modul de administrare a fondului forestier proprietate a municipiului Mediaş, de către Ocolul silvic Mediaş.
 14. Întocmeşte planuri de situaţie şi verifică concordanţa dintre evidenţa cadastrală scriptică şi realitatea din teren ;
 15. Execută documentaţii topo – (alipiri, dezlipiri, întabulări, notări construcţii) în vederea reglementării situaţiei juridice a terenurilor din domeniul public sau privat al Mun. Mediaş;
 16. Sprijină realizarea şi întocmirea cadastrului imobiliar edilitar al Mun. Mediaş;
 17. Efectuează planuri pe suport topo pentru obţinerea C.U. şi A.C.;
 18. Efectuează planuri parcelare de punere în posesie conform legilor fondului funciar, în vederea întabulării la CF;
 19. Efectuează măsurători topografice pentru persoane fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
 20. Asigură repararea, întreţinerea instalaţiilor Primăriei, a celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar;
 21. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau hotărâri ale Consiliului Local.

F. Compartiment Administrare Terenuri Agricole și Forestiere

Componenta:

 • Dani Gabriela - consilier (tel. 0269-803848)
 • Micu Claudiu Florin - inspector de specialitate (tel. 0269-803848)