MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna decembrie 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind  repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 363/2020; proiectul de hotărâre nr. 357; raportul de specialitate nr. 16.467/07.12.2020,

Temei legal:  HG nr. 962/2001; art. 8 din Legea nr. 152/1998; Ordinul 3519/2020, HG. nr. 935/2019, Legea nr.152/1998 cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca materiale-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr.1/2016 încheiat între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 364/2020;  proiectul de hotărâre nr.358; raportul de specialitate nr. 16.586/08.12.2020; adresa nr. 9.262/02.12.2020 a Spitalului Municipal Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 16.324/03.12.2020

Temei legal:  art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca materiale-->

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea elementelor de identificare pentru „strada Valea Păucii” cuprinse în anexa la HCL Mediaș nr. 446/2018 - privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș

Referatul de aprobare nr.377/2020; proiectul de hotărâre nr. 371/2020; raportul de specialitate nr. 17.245/14.12.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca materiale -->

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Mediaș  a terenului situat în Mediaș str. Gravorilor fn, identificat în CF Mediaș nr. 105419 nr. cadastral 105419.

Referatul de aprobare nr.375/2020; proiectul de hotărâre nr.369/2020; raportul de specialitate nr. 17.249/14.12.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 296 alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca materiale -->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea contractului de administrare nr. 52/2017, încheiat cu Grădinița cu program prelungit nr.12 Mediaș.

Referatul de aprobare nr.378/2020; proiectul de hotărâre nr.372/2020; raportul de specialitate nr. 17.259/14.12.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca materiale -->

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile– terenuri, situate în intravilanul Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.376/2020; proiectul de hotărâre nr.370/2020; raportul de specialitate nr. 17.250/14.12.2020;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca materiale -->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică pentru imobilul de pe str. Unirii nr. 8 (fosta Autogară)”.

Referatul de aprobare nr.379/2020; proiectul de hotărâre nr.373/2020; raportul de specialitate nr. 17.328/15.12.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca materiale -->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995 .

Referatul de aprobare nr.402/2020; proiectul de hotărâre nr.396/2020; raportul de specialitate nr. 16.551/07.12.2020;

Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996,  art. 129 alin. (2) lit. „c”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.

descarca materiale -->

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2020 privind reglementarea situației juridice a terenului ce asigură accesul în cadrul imobilului–Grădinița cu program prelungit „Pinnochio” situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5.

Referatul de aprobare nr.403/2020; proiectul de hotărâre nr.397/2020; raportul de specialitate nr. 17.444/16  12.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.

descarca materiale -->